Nazwa pełna

HUMAN "LEX" INSTYTUT

KRS

0000450014

NIP

8481860742

REGON

281469756

Adres siedziby

Juliana Tuwima 16A / 19, 19-300 Ełk, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

6 lutego 2013 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom społeczeństwa Polskiego w duchu zintegrowanego podejścia do szeroko rozumianej profilaktyki oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki. W szczególności celami fundacji są: a. Wspieranie zdrowego rozwoju dzieci , młodzieży i dorosłych oraz zapobieganie patologiom zaburzającym ten rozwój. B. Promocja zdrowego stylu życia zwłaszcza sportu i kultury fizycznej, sprzyjających rozwojowi psychofizycznemu, najgłębszych pasji i marzeń społeczeństwa Polskiego w szczególności lokalnego. C. Profilaktyka problemów, przestępczości i zachowań ryzykownych, takich jak: korzystanie z narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; Stosowanie przemocy; Depresje i samobójstwa; Ryzykowne zachowania seksualne; Uzależnienie od hazardu, pornografii, komputera i internetu; Inne problemy i zachowania ryzykowne oraz zachowania wykraczające poza normy prawne i moralne. D. Rozwój naukowy profilaktyki, zdrowia oraz rozwój zastosowań i innowacji w tych dziedzinach ( w tym: osoby zakażone wirusem hiv, osoby chore psychicznie, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone demoralizacją i wykluczeniem społecznym, itd. ). E. Rozwój i wspieranie badań naukowych i naukowo technicznych dotyczących celów fundacji. F. Podnoszenie skuteczności działań z obszaru profilaktyki, wychowania, promocji zdrowia, działań penitencjarnych oraz postpenitencjarnych. G. Działalność oświatowo- edukacyjna w tym propagowanie idei z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia w kręgach profesjonalnych i przestrzeni publicznej. H. Zapobieganie marginalizacji osób o mniejszych szansach rozwojowych w tym szeroko rozumiana pomoc społeczna; Pozostałe pkt od i do p zgodnie z § 10 statutu.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

1,6 mln zł

1,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]