Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "DZIECI PONAD WSZYSTKO"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 grudnia 2012 r.

KRS

0000445032

NIP

9151790200

Adres siedziby

Lipowa 21, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Profesjonalna działalność edukacyjna, wychowawczo - opiekuńcza, doradcza, profilaktyczna I terapeutyczna w stosunku do dzieci, młodzieży I rodzin ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, ubogich oraz mających utrudniony start życiowy. 2. Wspieranie placówek wychowawczych I oświatowych, zarówno publicznych jak I niepublicznych. 3. Współpraca z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, krajowymi I zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci I młodzieży. 4. Zdobywanie środków I zasobów materialnych w celu pomocy dzieciom, młodzieży I rodzinom w zakresie pomocy społecznej. 5. Wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych I kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, kulturalnego I zdrowotnego. 6. Skupienie wokół fundacji osób fizycznych I prawnych, którym bliskie są cele fundacji. 7. Inicjowanie I wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw I wolności człowieka I obywatela, ochronie życia rodzinnego I profilaktyce społecznej. 8. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. 9. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej I społecznej. 10. Rozwijanie I umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 11. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin I osób 12. Działalność na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13. Działalność charytatywna 14. Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej 15. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego. 16. Ochrona I promocja zdrowia 17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ciąg dalszy w §9 statutu

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli składa oraz zobowiązania finansowe zaciąga w imieniu zarządu fundacji prezes lub wiceprezes zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

3 aktualne powiązania