Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU INNOWACJI MED INN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000442586

NIP

9512381346

REGON

147325001

Data rejestracji

4 grudnia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

27 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Jana Iii Sobieskiego 110 / 30, 00-764 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych I technicznych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Badania I analizy techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest upoważniony do reprezentowania fundacji wobec osób trzecich I występowania w jej imieniu samodzielnie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016