Nazwa pełna

FUNDACJA DAJ MI SKRZYDŁA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000438879

NIP

5242755041

REGON

146368646

Data rejestracji

6 listopada 2012 r.

Adres siedziby

Łukasiewicza 11A, 05-200 Wołomin, Polska

Cel działania

A) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; C) działalność charytatywna; D) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; E) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; F) ochrona i promocja zdrowia; G) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; H) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; I) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; J) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; K) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; L) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; M) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; N) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; O) wypoczynek dzieci i młodzieży; P) kultura, sztuka, muzyka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Q) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; R) wspieranie rozwoju lotnictwa i działalności lotniczej, sportów lotniczych, turystyki lotniczej, szkolenia i kształcenia lotniczego; Promowanie i wspieranie rozwoju infrastruktury lotniczej, techniki lotniczej i innej obsługi statków powietrznych; T) promowanie rozwiązań prawnych stwarzających warunki do rozwoju lotnictwa i sportów lotniczych; U) upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, tradycji i historii lotnictwa Polskiego na terenie kraju oraz za granicą; Ciąg dalszy celu w par. 12 statutu

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019