Nazwa pełna

FUNDACJA KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000437460

NIP

6772371797

REGON

122685213

Data rejestracji

22 października 2012 r.

Adres siedziby

Bracka 15, 31-005 Kraków, Polska

Cel działania

1. Wspieranie rozwoju przedsięwzięć komunikacji społecznej, w tym: prasy, telewizji, radia, internetu, dzieł filmowych, koncertów, wszelkich przedsięwzięć teatralnych i estradowych oraz innych przedsięwzięć społecznie użytecznych, 2. Wspieranie osób indywidualnych w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym: aktorów, muzyków, tancerzy, filmowców, reżyserów, scenografów, operatorów kamer, choreografów, grafików i rysowników, 3. Prowadzenie działań polegających na szeroko pojętej edukacji ekonomicznej społeczeństwa, szczególnie w zakresie gospodarki własnymi środkami finansowymi, 4. Wspieranie inicjatyw społecznych ogólnopolskich, lokalnych i samoorganizujących się, mających na celu szerzenie: patriotyzmu, orientacji politycznej, kultury, historii, sportu, rekreacji oraz samorządności lokalnej, 5. Wspieranie działań polegających na przedstawieniu opinii lub stanowisk poszczególnych grup społecznych w danych dziedzinach społecznych, politycznych, kulturalnych, 6. Wydawanie i promocja książek oraz edycja filmów, 7. Prowadzenie nieodpłatnej działalności polegającej na wspieraniu badań naukowych w zakresie nauk społecznych, politycznych i kulturalnych, 8. Prowadzenie działań polegających na przedstawieniu opinii i stanowisk poszczególnych grup społęcznych w sprawach społecznych, politycznych i kulturalnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji upoważnieni są: prezes zarządu i wiceprezes zarządu jednoosobowego lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012