Nazwa pełna

ZWIĄZEK FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000437162

NIP

7010678411

REGON

364973522

Data rejestracji

19 października 2012 r.

Data ostatniej zmiany

20 marca 2018 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 16/18 / 101, 00-325 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Zrzeszanie emerytów I rencistów - byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym I publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności I kraju 2. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku I rekreacji dla swych członków 3. Aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności ojczyźnie I narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej I etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii I tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu oraz ich rodzin 4. Ochrona interesów członków stowarzyszenia w zakresie przysługującego im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych I kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej 5. Reprezentowanie interesów emerytów I rencistów biura ochrony rządu wobec organów władzy I administracji państwowej, w szczególności wobec ministra właściwego do spraw wewnętrznych I kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych I innych organizacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu w tym prezes lub wiceprezes do ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie I podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika zarządu względnie dwóch innych upoważnionych członków zarządu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY