Nazwa pełna

ZWIĄZEK FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000437162

NIP

7010678411

REGON

364973522

Data rejestracji

19 października 2012 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 16/18 / 101, 00-325 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Zrzeszanie emerytów I rencistów - byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym I publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności I kraju 2. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku I rekreacji dla swych członków 3. Aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności ojczyźnie I narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej I etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii I tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu oraz ich rodzin 4. Ochrona interesów członków stowarzyszenia w zakresie przysługującego im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych I kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej 5. Reprezentowanie interesów emerytów I rencistów biura ochrony rządu wobec organów władzy I administracji państwowej, w szczególności wobec ministra właściwego do spraw wewnętrznych I kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych I innych organizacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu w tym prezes lub wiceprezes do ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie I podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika zarządu względnie dwóch innych upoważnionych członków zarządu

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY