Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 6 maja 2020 r.

Nazwa pełna

FABEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000437075

NIP

5272685003

REGON

146359239

Data rejestracji

18 października 2012 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 • Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 • Rybactwo

 • Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 • Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 • Górnictwo rud metali

 • Pozostałegórnictwo i wydobywanie

 • Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 • Produkcja artykułów spożywczych

 • Produkcja napojów

 • Produkcja wyrobów tytoniowych

 • Produkcja wyrobów tekstylnych

 • Produkcja odzieży

 • Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 • Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 • Produkcja metali

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 • Produkcja urządzeń elektrycznych

 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 • Produkcja mebli

 • Pozostała produkcja wyrobów

 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców

 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Transport wodny

 • Transport lotniczy

 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 • Zakwaterowanie

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne

 • Badania naukowe i prace rozwojowe

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • Wynajem i dzierżawa

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Praktyka lekarska

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność organizacji członkowskich

 • Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 10 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW