Nazwa pełna

FABEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000437075

NIP

5272685003

REGON

146359239

Data rejestracji

18 października 2012 r.

Data ostatniej zmiany

21 września 2018 r.

Adres siedziby

Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Uprawy rolne, chów I hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 • Leśnictwo I pozyskiwanie drewna

 • Rybactwo

 • Wydobywanie węgla kamiennego I węgla brunatnego (lignitu)

 • Górnictwo ropy naftowej I gazu ziemnego

 • Górnictwo rud metali

 • Pozostałegórnictwo I wydobywanie

 • Działalność usługowa wspomagająca górnictwo I wydobywanie

 • Produkcja artykułów spożywczych

 • Produkcja napojów

 • Produkcja wyrobów tytoniowych

 • Produkcja wyrobów tekstylnych

 • Produkcja odzieży

 • Produkcja skór I wyrobów ze skór wyprawionych

 • Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; Produkcja wyrobów ze słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja papieru I wyrobów z papieru

 • Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Wytwarzanie I przetwarzanie koksu I produktów rafinacji ropy naftowej

 • Produkcja chemikaliów I wyrobów chemicznych

 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków I pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • Produkcja wyrobów z gumy I tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 • Produkcja metali

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn I urządzeń

 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych I optycznych

 • Produkcja urządzeń elektrycznych

 • Produkcja maszyn I urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep I naczep, z wyłączeniem motocykli

 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 • Produkcja mebli

 • Pozostała produkcja wyrobów

 • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

 • Wytwarzanie I zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę I powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

 • Odprowadzanie I oczyszczanie ścieków

 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem I unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców

 • Działalność związana z rekultywacją I pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Transport wodny

 • Transport lotniczy

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Pozostała działalność pocztowa I kurierska

 • Zakwaterowanie

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Nadawanie programów ogólnodostępnych I abonamentowych

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Praktyka lekarska

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

 • Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

 • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność organizacji członkowskich

 • Naprawa I konserwacja komputerów I artykułów użytku osobistego I domowego

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 10 listopada 2012 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 listopada 2012 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW