Nazwa pełna

FABEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000437075

NIP

5272685003

REGON

146359239

Adres siedziby

Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 października 2012 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Branże
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Rybactwo Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud metali Pozostałe górnictwo i wydobywanie Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie Produkcja art. spożywczych Produkcja napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja mebli Pozostała produkcja wyrobów Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców Rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych
Handel hurtowy (bez pojazdów samochodowych) Handel detaliczny (bez pojazdów samochodowych) Transport lądowy oraz rurociągowy Transport wodny Transport lotniczy Magazynowanie i usługi wspomagające transport Działalność pocztowa i kurierska Zakwaterowanie Wyżywienie Działalność wydawnicza Działalność filmowa, telewizyjna, dźwiękowa i muzyczna Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych Telekomunikacja Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting Usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Usługi objęte pośrednictwem finansowym Obsługa rynku nieruchomości Działalność firm centralnych i doradztwo związane z zarządzaniem Architektura, inżynieria, badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Projektowanie, fotografia, tłumaczenia, działalność profesjonalna Wynajem i dzierżawa Zatrudnienie Turystyka Sprzątanie budynków i gospodarowanie terenami zieleni Administracja biurowa i wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej Edukacja Opieka zdrowotna Kultura i rozrywka Biblioteki, archiwa, muzea, zoo oraz inne obiekty kulturalne Gry losowe i zakłady wzajemne Sport, rozrywka i rekreacja Działalność organizacji członkowskich Naprawa komputerów i artykułów osobistych oraz domowych Pozostała indywidualna działalność usługowa
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 10 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013