Nazwa pełna

STEFCZYK NIERUCHOMOŚCI - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000435638

NIP

5862279103

REGON

221755776

Data rejestracji

5 października 2012 r.

Data ostatniej zmiany

24 maja 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

192.6 mln zł

Kapitał wpłacony

192.6 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Zakwaterowanie

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi reprezentowanemu przez jego zarząd zgodnie z zasadą reprezentacji, że w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie 2) członek zarządu działający z prokurentem

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE