Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 2 kwietnia 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000434259

NIP

9522121380

REGON

146324608

Data rejestracji

28 września 2012 r.

Adres siedziby

Podkowy 89, 04-937 Warszawa, Polska

Cel działania

Zgodnie z par. 6 statutu celem fundacji jest: 1. Wszechstronny rozwój edukacji, 2. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych zwłaszcza w zakresie informatyki, wspomagania rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 3. Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, 4. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli, 5. Tworzenie, propagowanie oraz wdrażanie wartościowych i efektywnych metod uczenia się, 6. Tworzenie, propagowanie oraz wdrażanie wartościowych i efektywnych metod i narzędzi dydaktycznych, 7. Prowadzenie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, 8. Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury informatycznej, 9. Wszechstronne wspieranie informatyzacji, 10. Tworzenie, prowadzenie, wspieranie i rozwój konkursów oraz zawodów edukacyjnych, w szczególności konkursów i olimpiad informatycznych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych, oraz do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji i jej reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu.

  • Od 28 września 2012 r.

    PREZES ZARZĄDU I JEDNOCZEŚNIE CZŁONEK RADY FUNDACJI, KTÓREGO CZŁONKOSTWO W RADZIE ULEGA ZAWIESZENIU NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE

  • Od 30 marca 2015 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY