Nazwa pełna

"AGROCHEM PUŁAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000433141

NIP

7162813547

REGON

061470020

Adres siedziby

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 października 2012 r.

Kapitał zakładowy

68,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU, OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWSIKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE WSKAZANA W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOZLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTOW RZECZYWISTYCH NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT.A TIRET (-) PIERWSZE - CZWARTE, USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013