Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 11 września 2012 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE " W KRĘGU PRZYJACIÓŁ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000432545

Data rejestracji

11 września 2012 r.

Adres siedziby

13, 32-434 Skomielna Biała, Polska

Cel działania

A) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, b) przeciewdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym, c) tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej, d) rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia, e) niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży; F) wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów ue i świata; G) promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich, zwłaszcza młodego pokolenia, h) podejmowanie działań kulturalnych, w tym szczególnie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, i) wspieranie inicjatyw społecznych, oświatowych i gospodarczych skomielnej białej i okolicznych miejscowości, j) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego, k) współpraca z administracją rządową, 1) współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, m) pozyskiwanie funduszy, w tym funduszy strukturalnych ue dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia i rozwoju regionu, n) promocja przedsiębiorczości oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, o) prowadzenie działalności wydawniczej, przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, związanych z działalnością statutową. P) budowa prestiżu miejscowości skomielna biała i promocja lokalnych produktów, q) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej, r) prowadzenie działań służących integracji członków stowarzyszenia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zakresie zwykłego zarządu do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu, w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

SHPSKOMB@TLEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY