Nazwa pełna

FUNDACJA PAŁAC GORZANÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000432321

NIP

8811489016

REGON

021953867

Data rejestracji

6 września 2012 r.

Adres siedziby

Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów, Polska

Cel działania

Naczelnym celem fundacji jest ochrona i restauracja założenia pałacowo - parkowego w gorzanowie. Celami fundacji są również w szczególności: 1. Stworzenie muzeum uwzględniającego historię regionu, gromadzenie i udostępnianie zbiorów kultury materialnej i duchowej; 2. Działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności; 3. Promocja historii, tradycji i kultury dolnego śląska, wskrzeszanie miejscowych tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów jak i wymiana kulturalna w tym zakresie, odtworzenie dawnej, kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci; 4. Reaktywacja pałacowego teatru; 5. Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów fundacji twórców, artystów, uczonych, współdziałanie ze środowiskami twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi ziemi kłodzkiej, dolnego śląska i europy. 6. Współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi działaniami podejmowanymi na terenie pałacu; 7. Włączanie spraw związanych z celami fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, poprzez to zacieśnianie związków kultury Polskiej z kulturą europejską i światową; 8. Dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia pałacowego w gorzanowie, w celu odtworzenia założenia w jego kształcie znanym z xix wieku; 9. Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców gorzanowa i regionu; 10. Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych;

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,5 mln zł

6,3 mln zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie zarząu jednoosobowego członek zarządu reprezentuje fundacje samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy to fundacja będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY