Nazwa pełna

CLICKAD SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000431214

NIP

5272491776

REGON

140328367

Data rejestracji

4 września 2012 r.

Data ostatniej zmiany

6 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

239.5 tys. zł

Kapitał docelowy

225 tys. zł

Kapitał wpłacony

303.9 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność holdingów finansowych

  • Leasing finansowy

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu - jednoosobowego samodzielnie jedyny członek zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.CLICKAD.PL

Adres e-mail

RECEPCJA@CLICKAD.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011