Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000429908

NIP

7352856324

REGON

122687844

Data rejestracji

24 sierpnia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

21 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z zakwaterowaniem I usługami gastronomicznymi. Zakwaterowanie. Hotele I podobne obiekty zakwaterowania.

 • Działalność związana z zakwaterowaniem I usługami gastronomicznymi. Zakwaterowanie. Hotele I podobne obiekty zakwaterowania.

 • Działalność związana z zakwaterowaniem I usługami gastronomicznymi. Zakwaterowanie. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) I pola namiotowe

 • Działalność związana z zakwaterowaniem I usługami gastronomicznymi. Zakwaterowanie. Pozostałe zakwaterowanie.

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Działalność szpitali

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Praktyka pielęgniarek I położnych

 • Działalność paramedyczna

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność obiektów sportowych

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje prezes zarządu. Oświadczenie woli w imieniu fundacji wiążące się z rozporządzaniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012