Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000429908

NIP

7352856324

REGON

122687844

Data rejestracji

24 sierpnia 2012 r.

Adres siedziby

Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Wspieranie dydaktycznej i naukowo-badawczej działalności podhalańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym targu. 2. Wspieranie rozwoju zaplecza dydaktycznego, naukowo-badawczego oraz rekreacyjno-sportowego podhalańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym targu. 3. Wspieranie naukowego rozwoju studentów oraz nauczycieli akademickich podhalańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym targu. 4. Wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych w celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego oraz naukowo-badawczego prowadzonego prez podhalańską państwową wyższą szkołę zawodową w nowym targu. 5. Wspieranie sportowej, turystycznej, kulturalnej, religijnej aktywności studentów podhalańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym targu. 6. Wspieranie materialne studentów podhalańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym targu. 7. Wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych przez podhalańskią państwową wyższą szkołę zawodową w nowym targu (samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami prowadzonej na mocy stosownych porozumień) służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego podhala, spisza, orawy, pienin, ziemi gorczańskiej, limanowskiej i suskiej, zwanych dalej regionem. 8. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez podhalańską państwową wyższą szkołę zawodową w nowym targu. (samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami prowadzonej na mocy stosownych porozumień) służących wszechstronnemu rozwojowi podhala, spisza, orawy, pienin, ziemi gorczańskiej i limanowskiej. 9. Promowanie podhalańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym targu.

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje prezes zarządu. Oświadczenie woli w imieniu fundacji wiążące się z rozporządzaniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012