Nazwa pełna

DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000428913

NIP

5213634725

REGON

146240194

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 sierpnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

47,6 mln zł

Kapitał wpłacony

47,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

263,8 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.DEKADASA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012