Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 33, obowiązujące od 30 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000427715

NIP

5862277920

REGON

221712086

Data rejestracji

23 lipca 2012 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

252.6 mln zł

Kapitał wpłacony

252.6 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Zarządzanie rynkami finansowymi

  • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

  • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi reprezentowanemu przez jego zarząd zgodnie z zasadą reprezentacji, że w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie 2) członek zarządu działający z prokurentem.

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

STEFCZYKFINANSE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013