Nazwa pełna

DJCHEM CHEMICALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000042628

NIP

1250628332

REGON

012665954

Data rejestracji

11 września 2001 r.

Adres siedziby

Łukasiewicza 11A, 05-200 Wołomin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,2 mln zł

Kapitał wpłacony

5,2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

6,2 tys. zł

2010 r.

595 zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 50799 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"MONITOR POLSKI B"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1997