Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 6 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW PSÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000426201

NIP

5010073888

REGON

021926008

Data rejestracji

11 lipca 2012 r.

Adres siedziby

Kwiatowa 52, 56-200 Góra, Polska

Cel działania

1. Organizacja hodowli psów w warunkach zapewniających zdrowie fizyczne i psychiczne psów, oraz ich potomstwa. 2. Dobór par hodowlanych zapewniający eliminację chorób dziedzicznych i deformacji budowy psa uniemożliwiającej mu godziwe i zdrowe życie, powstałych na skutek niewłaściwej selekcji psów rasowych w kierunku wyglądu niezgodnego z naturą. 3. Prowadzenie szkoleń i propagowanie właściwych warunków bytowych psów w hodowli oraz optymalnego sposobu żywienia psów hodowlanych i ich potomstwa. 4. Dążenie do eliminacji zachowań agresywnych u psów, poprzez odpowiedni dobór par hodowlanych, szkolenie psów i ich właścicieli. 5. Współpraca z ośrodkami naukowymi, lecznicami weterynaryjnymi i ośrodkami szkoleniowymi psów w celu wypracowania metod eliminacji chorób dziedzicznych i genetycznych u psów, kontroli warunków w jakich przebywają psy w hodowlach, ich żywienia i traktowania. 6. Wypracowanie zasad utrzymywania i traktowania psów hodowlanych, które zakończyły okres reprodukcji z powodu wieku lub stanu zdrowia. 7. Prowadzenie prac nad utworzeniem nowych ras i reaktywacji starych zapomnianych ras w celu powrotu do naturalnego wyglądu psa zapewniającego pozbycie się z budowy psa wad utrudniających mu ruch, oddychanie, deformujących mu oczy, uszy o powodujących choroby skóry oraz układu kostnego. 8. Pomoc handlowcom stowarzyszonym w związku w promocji ich hodowli, pozyskiwanie właściwej karmy dla psów i organizacji warunków hodowli.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu związku i jego reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu głównego łącznie, w tym prezes.

Główa Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012