Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "SZTUKA WŁĄCZANIA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000425587

Data rejestracji

29 czerwca 2012 r.

Adres siedziby

Kościelna 63, Łajski, 05-135 Wieliszew, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia "Sztuka włączania" jest edukacja poprzez sztukę, ochrona dóbr kultury, upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie nauki, edukacji i oświaty, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

SPLAJSKI@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY