Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 czerwca 2012 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "SZTUKA WŁĄCZANIA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000425587

Data rejestracji

29 czerwca 2012 r.

Adres siedziby

Kościelna 63, Łajski, 05-135 Wieliszew, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia "Sztuka włączania" jest edukacja poprzez sztukę, ochrona dóbr kultury, upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie nauki, edukacji i oświaty, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

SPLAJSKI@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY