Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 8 lutego 2013 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "SPORT DLA DOBREGO CELU"

KRS

0000419444

REGON

021902670

Adres siedziby

Balonowa 41 / 64, 54-129 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 maja 2012 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie zarządu jednoosobowego prezes zarządu reprezentuje fundację samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy to fundacja będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub prezesa zarządu działającego samodzielnie.

Cel działania

1. Edukacja pro sportowa społeczeństwa między innymi poprzez: 1) poprawę wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 2) ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia, 3) zmniejszenie liczby osób z nadwagą i otyłością, 4) zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. Choroby cywilizacyjne, 5) poprawę wskaźników zdrowotności społeczeństwa, 6) zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży, 7) wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie działań informacyjnych, 8) zwiększenie udziału obywateli w zajęciach rekreacji ruchowej. 2. Wspieranie i promocja turystyki aktywnej. 3. Zwiększenie uczestnictwa w aktywności sportowej młodzieży oraz wyrównywanie szans dostępu do aktywności fizycznej osobom ze środowisk wiejskich. 4. Działania na rzecz rozwoju, dostępności środków i infrastruktury sportowej dla dzieci, młodzieży oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. 5. Aktywizacja środowisk branżowych do wspierania imprez sportowych, akcji dobroczynnych i charytatywnych. 6. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 8. Integracja międzypaństwowa z naciskiem na polepszanie i umacnianie więzi z krajami sąsiednimi rzeczypospolitej Polski. 9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyki społecznej.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór