Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 kwietnia 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000414062

REGON

180834576

Data rejestracji

13 marca 2012 r.

Adres siedziby

Chrobrego 10, 37-700 Przemyśl, Polska

Cel działania

1. Celem podstawowym stowarzyszenia jest udział w życiu publicznym zgodnie z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa oraz kultywowanie lokalnego patriotyzmu mieszkańców podkarpacia. 2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w życiu publicznym. 3. Nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 4. Wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki, turystyki uzdrowiskowej oraz infrastruktury turystycznej, a także produkcji wyrobów lokalnych. 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 6. Wspieranie mniejszości Polskich za grancą. 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 8. Budowanie i promocja wizerunku regionu. 9. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji i samorządności. 10. Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców podkarpacia. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, sztuki i ginących zawodów. 11. Podnoszenie wiedzy w zakresie integracji europejskiej oraz umiejętności członków stowarzyszenia, dotyczących sposobów wykorzystywania środków pomocowych unii europejskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawniony jest prezes stowarzyszenia lub wiceprezes i skarbnik stowarzyszenia działający łącznie. W innych sprawach, nie skutkujących zaciąganiem zobowiązań, stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY