Nazwa pełna

FUNDACJA "VIA JAGIELLONICA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000410749

NIP

7123269890

REGON

061382534

Data rejestracji

8 lutego 2012 r.

Adres siedziby

M.c. Skłodowskiej 3 / 15, 20-029 Lublin, Polska

Cel działania

Wspieranie rozwoju międzynarodowego szlaku turystycznego "Via jagiellonica" cracovia-lublinum-vilna ("Szlaku jagiellońskiego" kraków- lublin-wilno).

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Fundację reprezentuje jej prezes samodzielnie lub inny członek zarządu pisemnie upoważniony przez prezesa, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 2 statutu. 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez fundację upoważniony jest samodzielnie prezes lub inny członek zarządu upoważniony przez niego pisemnie, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 2 statutu, przy czym kwota zaciąganych zobowiązań nie może przekraczać limitów wskazanych w uchwale rady fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

VIAJAGIELLONICA@TLEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012