Nazwa pełna

FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000408953

NIP

9512353077

REGON

145979193

Data rejestracji

23 stycznia 2012 r.

Adres siedziby

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 / 5B, 02-797 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym w szczególności rozwój sektora firm mśp, rozwój przedsiębiorczości i poprawa dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 4. Działania wspomagające rozwój demokracji, ochrona wolności i praw człowieka.

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

2,1 mln zł

1,7 mln zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 17 statutu: oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes lub wiceprezes jednoosobowo, lub co najmniej dwóch członków zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.FIIW.PL

Adres e-mail

FIIW@FIIW.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY