Poprzednio

STOWARZYSZENIE "SAN PAULUS"

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 14 października 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "SANCTUS PAULUS"

KRS

0000408166

NIP

9532635063

REGON

341237206

Adres siedziby

Ks. Jerzego Popiełuszki 3, 85-863 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 stycznia 2012 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie; Z tym, że jednym z nich winien być prezes lub wiceprezes zarządu. 2) do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na koncie stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, z tym, że jednym z nich winien być prezes lub wiceprezes zarządu. 3) do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Celami stowarzyszenia są: a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; B) promowanie kultury katolickiej i katolickich inicjatyw religijnych, społecznych i kulturalnych, c) informowanie o życiu religijnym, społecznym i kulturalnym, d) udzielanie pomocy organizacjom polonijnym, parafiom i zakonom oraz szkołom Polskim w tym poza granicami kraju e) prowadzenie działalności charytatywnej; F) upowszechnianie kultury i sportu, przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; G) wpieranie osób duchownych pochodzących z bydgoszczy, pracujących za granicą na misjach.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@SANCTUSPAULUS.PL