Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 28 września 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

KRS

0000406360

NIP

6312650998

REGON

243223275

Adres siedziby

Zwycięstwa 12 / 4, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 grudnia 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń składanych na zewnątrz, w tym również oświadczeń o charakterze majątkowym, wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

1. Wszechstronne aktywizowanie wrażliwości społecznej, zbudowanie świadomego, odpowiedzialnego i solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, ochrona i upowszechnianie wolności, godności i praw człowieka, swobód obywatelskich, 2. Wspomaganie demokracji i dialogu społecznego, kształtowanie, podnoszenie poziomu i aktywności wolontariatu i liderów społecznych, 3. Działalność charytatywna i dobroczynna, pomoc społeczna, 4. Działanie na rzecz równouprawnienia, 5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim, potrzebującym, wyrównywanie szans potrzebujących, przeciwdziałanie wykluczeniom i marginalizacji społecznej, kreowanie efektywnych działań rozpoznających oraz zaspokajających potrzeby, 7. Nauka edukacja, oświata, wychowanie, kultura i sztuka, 8. Ochrona i promocja zdrowia, kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, 9. Ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa, 10. Aktywizowanie, wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych, 11. Aktywizacja zawodowa i gospodarcza, propagowanie społecznej odpowiedzialności podmiotów gospodarczych, 12. Propagowanie porządku, bezpieczeństwa i znajomości prawa, 13. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień, 14. Opiniowanie i wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących edukacji i szkoleń, kultury i promocji; Zdrowia, ekologii i spraw społecznych; Środowiska i spraw obywatelskich; Komunikacji, rozwoju, inwestycji, remontów, architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami; Informatyki mających związek z celami stowarzyszenia, 15. Dbałość o przestrzeganie zasad etyki przez członków stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski