Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 7 lutego 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "AGLOMERACJA ZIELONOGÓRSKA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000405007

NIP

9731009061

REGON

081042745

Data rejestracji

19 grudnia 2011 r.

Adres siedziby

Nowy Kisielin-A. Syrkiewicza 6, 66-002 Zielona Góra, Polska

Cel działania

1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia działającego w ramach podregionu zielonogórskiego; 2) inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie którego działają członkowie stowarzyszenia m. In. Poprzez: a) promocję terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych, b) pozyskiwanie nowych inwestorów, c) przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m. In. Drogowej, kolejowej, lotniczej wodnej), d) wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne itp. ): 3) wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych przez stowarzyszenie umowach i porozumieniach.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo prezes zarządu lub wiceprezesi zarządu. Oświadczenie woli w sprawach finansowych i majątkowych, z zakresu zwykłego zarządu, składa jednoosobowo prezes zarządu lub wiceprezesi lub łącznie 2 członków zarządu. Przez sprawy majątkowe z zakresu zwykłego zarządu rozumie się sprawy dotyczące zaciągania zobowiązań i zbywania praw do 500. 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Oświadczenia woli, na mocy których stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości przewyższającej 10. 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) składa 2 członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

WWW.AGLOMERACJAZIELONOGORSKA.COM

Adres e-mail

BIURO@AGLOMERACJAZIELONOGORSKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY