Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "SIEDLISKA WARMIŃSKIE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000404665

NIP

7393851677

REGON

281360663

Data rejestracji

9 grudnia 2011 r.

Adres siedziby

17, Studnica, 11-320 Jeziorany, Polska

Cel działania

A. Zrównoważony rozwój warmii, ze szczególnym uwzględnieniem gminy jeziorany, b. Zachowanie I promowanie walorów krajobrazowych regionu, c. Ochrona środowiska naturalnego I zasobów naturalnych, d. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, e. Kształtowanie potrzeb kontaktu z nieskażoną przyrodą, f. Edukacja ekologiczna, g. Promocja zdrowego I aktywnego trybu życia, sportu oraz turystyki, h. Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców, I. Poszukiwanie elementów dziedzictwa kulturowego, dbałość o ich zachowanie, rewitalizację, promocję, j. Poprawa infrastruktury regionu w zakresie między innymi komunikacji, wodociągów, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, k. Integracja społeczności lokalnych, l. Budowa I rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia, m. Współtworzenie I promowanie produktów I usług regionalnych, n. Poszerzanie grona miłośników I sympatyków regionu, o. Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie podejmowania działań, p. Współpraca z instytucjami I organizacjami pozarządowymi krajowymi I zagraniczymi, r. Upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, s. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia przejrzystości I uczciwości życia publicznego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 5 powiązań historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 powiązań historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY