Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 14 czerwca 2021 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DYSTRYBUCJI ENERGII

KRS

0000402603

NIP

9462637015

REGON

061353627

Adres siedziby

Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

21 listopada 2011 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, w tym zaciągania zobowiązań, w imieniu związku uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Podstawowym celem i zadaniem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w związku ,w szczególności poprzez: 1. Podejmowanie działań w imieniu i na rzecz członków mających na celu ochronę ich dóbr materialnych i niematerialnych, 2. Działanie na rzecz tworzenia i zapewnienia spokoju społecznego w stosunkach pracy, 3. Wspieranie członków związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych oraz w negocjowaniu układów zbiorowych oraz innych porozumień w zakresie objętym niniejszym statutem, 4. Zawieranie w imieniu zrzeszonych członków ponadzakładowych układów zbiorowych, za wyjątkiem tych członków, którzy w uzgodnieniu z działającymi u nich organizacjami związków zawodowych nie wyrażają woli objęcia ich postanowieniami tych układów, 5. Podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwej polityki społecznej zabezpieczającej interesy pracodawców, 6. Występowanie z wnioskami do stosownych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych z propozycjami uregulowań prawnych w zakresie objętym zadaniami związku, 7. Podejmowanie działań mających na celu popularyzację problematyki związanej z polityka społeczną i gospodarczą oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich unii europejskiej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych