Nazwa pełna

EVEREST INVESTMENTS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000401455

NIP

8992731046

REGON

021754323

Data rejestracji

8 listopada 2011 r.

Data ostatniej zmiany

29 października 2018 r.

Adres siedziby

Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.2 mln zł

Kapitał wpłacony

1.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Leasing finansowy

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki I jej reprezentowania w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łacznie lub członek zarządu dzałający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012