Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 29 października 2018 r.

Nazwa pełna

EVEREST INVESTMENTS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000401455

NIP

8992731046

REGON

021754323

Data rejestracji

8 listopada 2011 r.

Adres siedziby

Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.2 mln zł

Kapitał wpłacony

1.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Leasing finansowy

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki i jej reprezentowania w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łacznie lub członek zarządu dzałający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012