Nazwa pełna

FUNDACJA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000401071

NIP

1251614444

REGON

145905616

Data rejestracji

4 listopada 2011 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 41 / 112, 01-503 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy I pilotażu

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Działalność taksówek osobowych

 • Wydawanie książek

 • Pozostała działalność wydawnicza

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pomoc rodzinom funkcjonariuszy I żołnierzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 • Pomoc funkcjonariuszom I żołnierzom w trudnej sytuacji życiowej I materialnej którzy uzyskali uprawnienia emerytalne I rentowe

 • Organizowanie spotkań integracyjnych dla emerytów I rencistów (byłych funkcjonariuszy I żołnierzy)

 • Pomoc najbliższym rodzinom poległych funkcjonariuszy I żołnierzy

 • Organizowanie leczenia, rehabilitacji dla funkcjonariuszy, żołnierzy a także ich rodzin; Znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 • Pomoc prawna dla byłych I obecnych funkcjonariuszy I żołnierzy oraz ich rodzin

 • Organizowanie przekwalifikowania zawodowego, pomoc w znalezieniu pracy

 • Poradnictwo zawodowe

 • Upowszechnianie wiedzy I umiejętności dotyczących porządku I bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, w tym biura ochrony rządu I jego zadań, działanie na rzecz dbania 0 dobry wizerunek biura ochrony rządu

 • Organizowanie szkoleń w zakresie upowszechniania wiedzy I umiejętności z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa I ochrony ludności

 • Upowszechnianie wiedzy I umiejętności dotyczących dziedziny ratownictwa I ochrony ludności

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Organizowanie szkoleń przydatnych w zdobyciu wiedy I umiejętności zwiększających bezpieczeństwo społeczne

 • Organizowanie szkoleń I spotkań infomracyjnych dla kandydatów do służby w biurze ochrony rządu

 • Organizowanie przedsięwzięć szkoleniowo-informacyjnych w zakresie upowszchniania wiedzy o biurze ochrony rządu, promocja służy w jednostkach restoru spraw wewnętrznych a w szczególności w biurze ochrony rządu

 • Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów oraz innych imprez związanych z celami fundacji

 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

 • Współpraca z władzami samorządowymi rządowymi I organizacjami pozarządowymi również zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Pomoc jednostkom organizacyjnym realizującym zadania zgodnie z celami fundacji, w tym wspieranie inicjatyw społecznych wokół działań związanych z celami fundacji, wspieranie dobroczynności

 • Pomoc funkcjonariuszom I żołnierzom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJABOR.PL

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJABOR.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011