Nazwa pełna

FUNDACJA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000401071

NIP

1251614444

REGON

145905616

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 41 / 112, 01-503 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy I pilotażu

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Działalność taksówek osobowych

 • Wydawanie książek

 • Pozostała działalność wydawnicza

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pomoc rodzinom funkcjonariuszy I żołnierzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 • Pomoc funkcjonariuszom I żołnierzom w trudnej sytuacji życiowej I materialnej którzy uzyskali uprawnienia emerytalne I rentowe

 • Organizowanie spotkań integracyjnych dla emerytów I rencistów (byłych funkcjonariuszy I żołnierzy)

 • Pomoc najbliższym rodzinom poległych funkcjonariuszy I żołnierzy

 • Organizowanie leczenia, rehabilitacji dla funkcjonariuszy, żołnierzy a także ich rodzin; Znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 • Pomoc prawna dla byłych I obecnych funkcjonariuszy I żołnierzy oraz ich rodzin

 • Organizowanie przekwalifikowania zawodowego, pomoc w znalezieniu pracy

 • Poradnictwo zawodowe

 • Upowszechnianie wiedzy I umiejętności dotyczących porządku I bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, w tym biura ochrony rządu I jego zadań, działanie na rzecz dbania 0 dobry wizerunek biura ochrony rządu

 • Organizowanie szkoleń w zakresie upowszechniania wiedzy I umiejętności z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa I ochrony ludności

 • Upowszechnianie wiedzy I umiejętności dotyczących dziedziny ratownictwa I ochrony ludności

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Organizowanie szkoleń przydatnych w zdobyciu wiedy I umiejętności zwiększających bezpieczeństwo społeczne

 • Organizowanie szkoleń I spotkań infomracyjnych dla kandydatów do służby w biurze ochrony rządu

 • Organizowanie przedsięwzięć szkoleniowo-informacyjnych w zakresie upowszchniania wiedzy o biurze ochrony rządu, promocja służy w jednostkach restoru spraw wewnętrznych a w szczególności w biurze ochrony rządu

 • Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów oraz innych imprez związanych z celami fundacji

 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

 • Współpraca z władzami samorządowymi rządowymi I organizacjami pozarządowymi również zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Pomoc jednostkom organizacyjnym realizującym zadania zgodnie z celami fundacji, w tym wspieranie inicjatyw społecznych wokół działań związanych z celami fundacji, wspieranie dobroczynności

 • Pomoc funkcjonariuszom I żołnierzom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 17. 08. 2015 r. Nowy tekst jednolity statutu

 • 10. 04. 2014 r.

 • 28 września 2011 roku

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 18.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 11.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 28.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.07.2015

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.07.2015

  Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 28.07.2015

  Od 04. 11. 2011 do 31. 12. 2011

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • Od 04. 11. 2011 do 31. 12. 2011

Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJABOR.PL

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJABOR.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011

{{ fieldValue.v }}