Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 11 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000401071

NIP

1251614444

REGON

145905616

Data rejestracji

4 listopada 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 41 / 112, 01-503 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Działalność taksówek osobowych

 • Wydawanie książek

 • Pozostała działalność wydawnicza

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pomoc rodzinom funkcjonariuszy i żołnierzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 • Pomoc funkcjonariuszom i żołnierzom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej którzy uzyskali uprawnienia emerytalne i rentowe

 • Organizowanie spotkań integracyjnych dla emerytów i rencistów (byłych funkcjonariuszy i żołnierzy)

 • Pomoc najbliższym rodzinom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy

 • Organizowanie leczenia, rehabilitacji dla funkcjonariuszy, żołnierzy a także ich rodzin; Znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 • Pomoc prawna dla byłych i obecnych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin

 • Organizowanie przekwalifikowania zawodowego, pomoc w znalezieniu pracy

 • Poradnictwo zawodowe

 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, w tym biura ochrony rządu i jego zadań, działanie na rzecz dbania 0 dobry wizerunek biura ochrony rządu

 • Organizowanie szkoleń w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności

 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących dziedziny ratownictwa i ochrony ludności

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • Organizowanie szkoleń przydatnych w zdobyciu wiedy i umiejętności zwiększających bezpieczeństwo społeczne

 • Organizowanie szkoleń i spotkań infomracyjnych dla kandydatów do służby w biurze ochrony rządu

 • Organizowanie przedsięwzięć szkoleniowo-informacyjnych w zakresie upowszchniania wiedzy o biurze ochrony rządu, promocja służy w jednostkach restoru spraw wewnętrznych a w szczególności w biurze ochrony rządu

 • Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów oraz innych imprez związanych z celami fundacji

 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

 • Współpraca z władzami samorządowymi rządowymi i organizacjami pozarządowymi również zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Pomoc jednostkom organizacyjnym realizującym zadania zgodnie z celami fundacji, w tym wspieranie inicjatyw społecznych wokół działań związanych z celami fundacji, wspieranie dobroczynności

 • Pomoc funkcjonariuszom i żołnierzom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJABOR.PL

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJABOR.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011