Nazwa pełna

FUNDACJA MNEMOSYNE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000400509

Data rejestracji

14 listopada 2011 r.

Data ostatniej zmiany

14 listopada 2011 r.

Adres siedziby

Zamenhofa 4 / 49, 00-160 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań: działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie filozofii, nauk społecznych, sztuki oraz upowszechniania, realizowania oraz wspierania wszelkich form aktywności naukowej I artystycznej; Działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty I wychowania; Upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu na pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii I przekonań; Działalność na rzecz rozwijania kontaktów I współpracy między jednostkami, wspólnotami, społeczeństwami, narodami.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa prezes fundacji.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY