Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 29 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

HELFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000399976

NIP

5361909881

REGON

145851375

Data rejestracji

24 października 2011 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Objazdowa 1, Józefów, 05-119 Legionowo, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez internet

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, z tym, że do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 10. 000 (dziesięć tysięcy złotych) uprawniony jest samodzielnie jeden członek zarządu.

Wspólnicy
 • Od 24 października 2011 r.

  44 udziały o łącznej wartości nominalnej 2.200 złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  1.4 tys. zł

  Liczba udziałów

  28

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  1.4 tys. zł

  Liczba udziałów

  28

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012