Nazwa pełna

OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

KRS

0000398498

NIP

5833151748

REGON

221654880

Adres siedziby

Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 października 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, w czynnościach których wartość (zarówno umów, jak i zobowiązań) nie przekracza jednorazowo kwoty 150. 000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych), prezes zarządu reprezentuje stowarzyszenie samodzielnie, natomiast pozostali członkowie zarządu reprezentują stowarzyszenie łącznie z innym członkiem zarządu. W przypadku, gdy wartość czynności (zarówno umowy jak i zobowiązania) przekraczać będzie jednorazowo kwotę 150. 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do reprezentacji stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Cel działania

1. Harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów obszaru metropolitalnego, 2. Wspólne kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców obszaru metropolitalnego, 3. Utrwalanie pozycji obszaru metropolitalnego w międzynarodowej sieci metropolii, 4. Współpraca i wzajemne wspieranie się członków stowarzyszenia we wszelkich działaniach na rzecz rozwoju, 5. Wzmacnianie wpływu członków stowarzyszenia na kształt i sposób realizacji zadań wspierających w obszarze metropolitalnym w ramach polityki spójności, 6. Prowadzenie działalności: naukowej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przyczyniającej się do wzrostu jakości życia i rozwoju obszaru metropolitalnego.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,6 mln zł

2014 r.

25,2 tys. zł

2013 r.

23,4 tys. zł

2013
2014
2021
23,4 tys. zł 25,2 tys. zł 7,6 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@METROPOLIAGDANSK.PL