Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 6 października 2011 r.

Nazwa pełna

INSTYTUT ENERGII SŁONECZNEJ

KRS

0000398219

Adres siedziby

Hoża 69 / Pokój 313, 00-681 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 października 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia instytut energii słonecznej uprawniony jest prezes. Swoje uprawnienia może przekazać wiceprezesowi, a jeżeli nie jest to możliwe to może upoważnić inną osobę z zarządu w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

Cel działania

Celem stowarzyszenia instytut energii słonecznej jest inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie badań naukowych związanych z wykorzystaniem energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii, integracja Polskiego środowiska fotowoltaicznego oraz działalność oświatowa i popularyzacyjna w zakresie wykorzystnaia energii słonecznej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór