Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 14 stycznia 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RZESZOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000396767

NIP

5170357465

REGON

180770238

Data rejestracji

21 września 2011 r.

Adres siedziby

Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, Polska

Cel działania

1. Wspieranie młodzieży z problemami edukacyjnymi, zdrowotnymi, rodzinnymi. 2. Zapewnienie opieki terapeutycznej dla młodzieży z uzależnieniami. 3. Wspieranie różnorodnych form edukacji kształcenia zawodowego. 4. Kultywowanie tradycji zespołu szkół kształcenia ustawicznego. 5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 6. Kształtowanie postaw patriotycznych. 7. Pogłębianie wiedzy historycznej. 8. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 9. Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym młodzieży. 10. Praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech charakteru jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowaniu zobowiązań majątkowych oraz ustalenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dowolnych dwóch członków zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY