Nazwa pełna

FUNDACJA "RAZEM DLA BIAŁORUSI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000395074

REGON

145214645

Data rejestracji

1 września 2011 r.

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w europie wschodniej, 2. Wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w europie wschodniej, 3. Działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których wartości te byłyby poważnie zagrożone, 4. Działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w unii europejskiej na temat łamania praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane, 5. Niesienie pomocy i wspieranie białorusinów zamieszkałych na białorusi oraz w innych krajach, 6. Podtrzymywanie białoruskości poprzez upowszechnianie znajomości języka białoruskiego, białoruskiej kultury i tradycji narodowych, 7. Poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej białoruskiej grupy etnicznej, 8. Tworzenie przyjaznego klimatu dla białorusi i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami białoruskim i narodami krajów zamieszkania białorusinów, 9. Pozyskiwanie środowisk białoruskich na zachodzie do współdziałania w pomocy dla białorusinów na wschodzie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji wobec osób trzecich składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

  • PREZES FUNDACJI

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY