Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 17 czerwca 2024 r.

Nazwa pełna

KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ

KRS

0000394803

NIP

1181582270

Adres siedziby

Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki, Polska

Forma prawna

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ INSTYTUCJA KOŚCIELNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Data rejestracji

31 sierpnia 2011 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Misje reprezentuje jednoosobowo dyrektor kamiliańskkiej misji pomocy społecznej

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Podstawowym zadaniem misji" w prowadzonych przez nią placówkach jest niesienie wszechstronnej pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, z zaburzeniami psychicznymi, osobom ubogim, starym, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, dzieciom, rodzinom wielodzietnym, zapobieganie wszelkim patologiom społecznym i moralnym, promocja prorodzinnej polityki społecznej, postulowanie właściwych rozwiązań prawnych.

Rada Społeczna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór