Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 8 grudnia 2016 r.

Nazwa pełna

PRAWNICY NA RZECZ ZWIERZĄT

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000394754

NIP

1132855816

REGON

145235156

Data rejestracji

30 sierpnia 2011 r.

Adres siedziby

Chodakowska 19/31 / S208, 03-815 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: stworzenie naukowych podstaw prawa ochrony zwierząt oraz jego popularyzacja, poszerzenie świadomości społecznej w zakresie prawnej ochrony zwierząt, a także wsparcie wiedzą prawną działalności społecznej podejmowanej przez organizacje, które za swój cel mają działanie na rzecz zwierząt oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę sytuacji zwierząt, zwłaszcza występowanie przed organami państwowymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprezes zarządu. Do zaciągania w imieniu stowarzyszenia zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes zarządu działający wspólnie z jedną członkinią/jednym członkiem zarządu. Powyższe nie wyklucza możliwości ustanowienia przez zarząd pełnomocnika uprawnionego do samodzielnej reprezentacji stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY