Nazwa pełna

FUNDACJA JANA PIETRZAKA "TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000393861

NIP

9512347705

REGON

144327376

Data rejestracji

18 sierpnia 2011 r.

Adres siedziby

Królewicza Jakuba 84B, 02-956 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Aranżacja imprez artystycznych, muzycznych, estradowych I teatralnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Impresariat artystyczny

  • Prowadzenie działalności wydawniczej

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów oraz konkursów popularyzujących polską tradycję historyczcną oraz postawy patriotyczne

  • Współpraca z polskimi I zagranicznymi mediami mająca na celu realizację celów statutowych fundacji

  • Wspieranie młodych twórców których działanie nawiązuje do celów fundacji

  • Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami fundacji

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie prezesa fundacji I jednego z członków zarządu

Rada Społeczna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011