Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 50, obowiązujące od 29 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000392868

NIP

7010303102

REGON

142989877

Data rejestracji

5 sierpnia 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

51.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu działającego wraz z prokurentem. W przypadku zarzadu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  51.3 mln zł

  Liczba udziałów

  51347

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MAZOWIECKA PRASA LOKALNA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011