Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 30 października 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000039250

NIP

8730020485

REGON

850240275

Data rejestracji

12 września 2001 r.

Adres siedziby

Gen. Józefa Bema 14, 33-100 Tarnów, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu kościoła katolickiego.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę

 • Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę

 • Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej

 • Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej

 • Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

 • Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin

 • Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin

 • Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych

 • Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych

 • Prowadzenie klubów i świetlic

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych

 • Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, zastępczym, osobom niepełnosprawnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne i osobom potrzebującym pomocy

 • Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, zastępczym, osobom niepełnosprawnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne i osobom potrzebującym pomocy

 • Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele stowarzyszenia

 • Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę

 • Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę

 • Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej

 • Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej

 • Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

 • Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin

 • Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin

 • Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych

 • Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych

 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny

 • Prowadzenie działalności charytatywnej

 • Prowadzenie działalności charytatywnej

 • Prowadzenie klubów i świetlic

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zobowiązania majątkowe i finansowe podejmuje zarząd główny stowarzyszenia reprezentowany przez co najmniej dwóch członków w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów albo osoby przez nich upoważnione w granicach udzielonych pisemnie pełnomocnictw. Wszelkie oświadczenia w imieniu stowarzyszenia podpisuja łącznie dwaj członkowie zarządu głównego, w tym prezes, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A 529 SĄD OKRĘGOWY W TARNOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY