Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 5 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA CENTRUM IQRAA

KRS

0000392077

NIP

7010311260

REGON

143349186

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 85 / 21, 02-001 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

22 lipca 2011 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. We wszystkich sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, 2. Działalność w zakresie kultu religijnego, 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 4. Działalność charytatywna, 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 6. Ochrony i promocji zdrowia, 7. Działalność kulturowa, 8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy tym rozwój przedsiębiorczości 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 10. Promocja i organizacja wolontariatu, 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Organ sprawujący nadzór