Poprzednio

FIRMA CHEMICZNA "DWORY"

Nazwa pełna

SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000038981

NIP

5490002108

REGON

070472049

Adres siedziby

Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

39,7 mln zł

Kapitał docelowy

39,7 mln zł

Kapitał wpłacony

39,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są: dwaj członkowie zarządu – łącznie, lub jeden członek zarządu i prokurent – łącznie lub jeden członek zarządu i ustanowiony przez dwóch członków zarządu pełnomocnik -łącznie, w granicach umocowania pełnomocnika. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

18 lutego 2021 r.

DKK-47/2021

Kontrola koncentracji

16 lipca 2012 r.

DKK-66/2012

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

24,5 mln zł

2017 r.

28,9 mln zł

2016 r.

33,5 mln zł

2015 r.

476,5 tys. zł

2014 r.

2,2 mln zł

2013 r.

1,2 mln zł

2012 r.

43,3 mln zł

2007 r.

58,9 tys. zł

2006 r.

13,7 tys. zł

2005 r.

19,5 tys. zł

2004 r.

23,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
23,6 tys. zł 19,5 tys. zł 13,7 tys. zł 58,9 tys. zł 43,3 mln zł 1,2 mln zł 2,2 mln zł 476,5 tys. zł 33,5 mln zł 28,9 mln zł 24,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

96 mln zł

40,3 mln zł

2007 - 2013

1

5,5 mln zł

1,5 mln zł

Łącznie

4

101,5 mln zł

41,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2448 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001