STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000387734

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU