Nazwa pełna

NOWY EKRAN SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000386789

NIP

5252507675

REGON

142940180

Data rejestracji

19 maja 2011 r.

Adres siedziby

Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał docelowy

750 tys. zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest wieloosobowy prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem albo wiceprezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011