Poprzednio

HOME BROKER

Nazwa pełna

HOME BROKER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS

0000386307

NIP

5272545911

REGON

141012293

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 maja 2011 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Kapitał zakładowy

4,9 mln zł

Kapitał wpłacony

4,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, do sładania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

1,3 tys. zł

2013 r.

9,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011