Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 16 czerwca 2015 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE MIEJSCOVI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000384037

NIP

1231249415

REGON

142922525

Data rejestracji

19 kwietnia 2011 r.

Adres siedziby

Słoneczna 3A, 05-504 Złotokłos, Polska

Cel działania

A) wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności. B) szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet i młodzieży, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, działalność oświatowa oraz wspierająca działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. C) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, w szczególności z zakresów: unii europejskiej - jej organizacji, legislacji i rozwiązań gospodarczych, społecznych, etc oraz aktualnego stanu prawnego i dokonywanych w nim zmian. D) uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych unii europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących. E) działanie wspierające rozwój społeczeństwa informatycznego. F) promocja dorobku kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. G) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi. H) inicjowanie i wspieranie aktywności publicznej, działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności. I) podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, powodzią, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poprawy bezpieczeństwa, w tym wspieranie i propagowanie działań służby zdrowia, straży pożarnej oraz ratownictwa drogowego. J) promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi. K) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastrukturalnego. L) promocja idei zdrowego społeczeństwa. M) pomoc dla osób niepełnosprawnych. N) ochrona zdrowia i pomoc społeczna. O) organizacja zespołów porad z zakresu ochrony zdrowia, walki z patologiami społecznymi i bezrobociem.

Zarząd Stowarzyszenia Miejscovi Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawch majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu stowarzyszenia działających łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY