Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE MIEJSCOVI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000384037

NIP

1231249415

REGON

142922525

Data rejestracji

19 kwietnia 2011 r.

Adres siedziby

Słoneczna 3A, 05-504 Złotokłos, Polska

Cel działania

A) wspieranie demokracji I budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności. B) szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet I młodzieży, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego I gospodarczego, działalność oświatowa oraz wspierająca działań szkół I placówek oświatowo-wychowawczych. C) organizowanie punktów informacyjnych I konsultacyjnych, w szczególności z zakresów: unii europejskiej - jej organizacji, legislacji I rozwiązań gospodarczych, społecznych, etc oraz aktualnego stanu prawnego I dokonywanych w nim zmian. D) uczestniczenie w programach pomocowych I bilateralnych unii europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących. E) działanie wspierające rozwój społeczeństwa informatycznego. F) promocja dorobku kultury narodowej I twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. G) wspieranie wszechstronnego I zrównoważonego rozwoju społecznego I gospodarczego wsi. H) inicjowanie I wspieranie aktywności publicznej, działalności kulturalnej, organizacja imprez dla I z udziałem członków lokalnej społeczności. I) podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, powodzią, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poprawy bezpieczeństwa, w tym wspieranie I propagowanie działań służby zdrowia, straży pożarnej oraz ratownictwa drogowego. J) promocja obszaru I instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowywanie I promocja własnych projektów rozwoju wsi. K) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastrukturalnego. L) promocja idei zdrowego społeczeństwa. M) pomoc dla osób niepełnosprawnych. N) ochrona zdrowia I pomoc społeczna. O) organizacja zespołów porad z zakresu ochrony zdrowia, walki z patologiami społecznymi I bezrobociem.

Zarząd Stowarzyszenia Miejscovi Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawch majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu stowarzyszenia działających łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY