Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "EKOROZWÓJ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000383966

Data rejestracji

14 maja 2011 r.

Adres siedziby

Srebrna 16 / 202, 00-810 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 2. Działania na rzecz zachowania walorów naturalnego środowiska. 3. Podejmowanie i promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 4. Promocja i rozwijanie odnawialnych źródeł energii oraz propagowanie efektywności energetycznej. 5. Wspieranie rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących porządkowaniu sfery gospodarki odpadami. 6. Wspieranie rozwoju Polskiej przedsiębiorczości, szczególnie wdrażającej nowe technologie i innowacje techniczno - organizacyjne. 7. Promocja zagranicznych nowoczesnych, proekologicznych technologii służących zmniejszaniu emisji i obciążania środowiska. 8. Podejmowanie działań chroniących środowisko przed przedsięwzięciami oddziaływującymi negatywnie na środowisko. 9. Propagowanie i działanie mające na celu poprawę stanu czystości powietrza i ziemi. 10. Działania na rzecz poprawy stanu czystości wód oraz zwiększenia zasobów wodnych. 11. Niesienie wszechstronnej pomocy, wsparcia merytorycznego i informacyjnego dla administracji państwowej i samorządowej, dla przedstawicieli mediów i instytucji naukowych zajmujących się przedmiotem działań stowarzyszenia. 12. Współpraca w zakresie osiągnięcia celów statutowych z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Upoważnionymi do reprezentacji są prezes zarządu - jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym jeden z wiceprezesów. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY