Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000383948

Data rejestracji

18 kwietnia 2011 r.

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 26, 00-478 Warszawa, Polska

Cel działania

1) kreowanie postaw obywatelskich, 2) promowanie aktywności społecznej I politycznej obywateli, 3) nauka umiejętności koniecznych dla działalności publicznej w państwie demokratycznym, 4) edukacja obywatelska młodzieży, 5) promowanie idei integracji europejskiej oraz szerzenie wiedzy o instytucjach europejskich I problemach jednoczącej się europy, 6) popularyzacja wiedzy o instytucjach I rozwiązaniach międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa I ładu międzynarodowego, 7) szkolenie osób, rozpoczynających działalność publiczną. 8) przygotowywanie opracowań o tematyce państwowo - politycznej oraz opracowań dotyczących polityki zagranicznej, rozwoju gospodarczego I społecznego polski, 9) wspieranie opracowywanie projektów nowych rozwiązań prawnych I regulacyjnych, 10) inicjowanie I opiniowanie propozycji zmian w polityce zagranicznej, gospodarczej I społecznej państwa, 11) zbieranie, analizowanie I publikowanie informacji, 12) organizowanie spotkań, seminariów, odczytów I konferencji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia a także do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z dwoma członkami zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY