Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000383948

Data rejestracji

18 kwietnia 2011 r.

Data ostatniej zmiany

18 kwietnia 2011 r.

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 26, 00-478 Warszawa, Polska

Cel działania

1) kreowanie postaw obywatelskich, 2) promowanie aktywności społecznej I politycznej obywateli, 3) nauka umiejętności koniecznych dla działalności publicznej w państwie demokratycznym, 4) edukacja obywatelska młodzieży, 5) promowanie idei integracji europejskiej oraz szerzenie wiedzy o instytucjach europejskich I problemach jednoczącej się europy, 6) popularyzacja wiedzy o instytucjach I rozwiązaniach międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa I ładu międzynarodowego, 7) szkolenie osób, rozpoczynających działalność publiczną. 8) przygotowywanie opracowań o tematyce państwowo - politycznej oraz opracowań dotyczących polityki zagranicznej, rozwoju gospodarczego I społecznego polski, 9) wspieranie opracowywanie projektów nowych rozwiązań prawnych I regulacyjnych, 10) inicjowanie I opiniowanie propozycji zmian w polityce zagranicznej, gospodarczej I społecznej państwa, 11) zbieranie, analizowanie I publikowanie informacji, 12) organizowanie spotkań, seminariów, odczytów I konferencji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia a także do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z dwoma członkami zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY