Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000038362

NIP

5840253705

REGON

001363012

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

34,8 mln zł

Kapitał wpłacony

34,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.MTGSA.COM.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@MTGSA.COM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2525 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

01.12.2001